e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Στην παρούσα χρονική στιγμή , βάσει της διαμορφωθείσας κατάστασης, το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες του Δήμου που αναστέλλεται η λειτουργία τους, θα κληθεί, για άλλη μια φορά, να ενισχύσει – κατά προτεραιότητα- τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, που πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να παρέχουν ιδιαίτερης σημασίας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

Με επείγουσα εγκύκλιο που  εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνονται  οι οδηγίες που είχαν παρασχεθεί για τη λειτουργία των Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού κατά την εφαρμογή μέτρων περιορισμού διασποράς του ιού και θα ισχύσουν εκ νέου, μέχρι και 30.11.2020.

Ειδικότερα:

Απασχόληση προσωπικού υπηρεσιών ΟΤΑ (και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ) που αναστέλλεται η λειτουργία τους

Με την αριθμ. 23/18659/17.3.2020 Εγκύκλιο είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων κορωνοϊού, κατ’ εφαρμογή του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε με το αρ.2 ν.4682/2020.

Α] Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, «κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων ή Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη Υπηρεσία του ίδιου Νομικού Προσώπου με Απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη Υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου αυτών, με Απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του Υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου.».

Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο πάντα της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ προς τους πληττόμενους πολίτες, παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα διοίκησης των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης να απασχολούν το προσωπικό των υπηρεσιών τους, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, (όπως στην περίπτωση των ΚΑΠΗ και των αθλητικών κέντρων που τελούν σε αναστολή λειτουργίας) σε άλλες νευραλγικές υπηρεσίες, που κατά την κρίσιμη και πάλι αυτή περίοδο χρήζουν ενίσχυσης.

 

Β] Στην παρούσα χρονική στιγμή, βάσει της διαμορφωθείσας κατάστασης, το ανωτέρω προσωπικό θα κληθεί, για άλλη μια φορά, να ενισχύσει – κατά προτεραιότητα- τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, που πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να παρέχουν ιδιαίτερης σημασίας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

 

Οι εν λόγω υπηρεσίες, συνίστανται ιδίως στις εξής:

α) Καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν. Η καταγραφή γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους δικαιούχους.

β) Καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους. Η καταγραφή γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους δικαιούχους.

γ) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ.α’. Πρόκειται για εξυπηρέτηση ως προς τη διανομή φαρμακευτικού υλικού και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ.α’, με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες.

δ) Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β’. Η δωρεάν φαρμακευτική ̟περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ η δωρεάν διανομή ειδών πρώτης ανάγκης αφορά δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων των ΟΤΑ (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κλ̟π).

ε) Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους.

στ) Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α’ και β’.

ζ) Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α’ και β’ (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

η) Κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού.

Για την αποτελεσματική τους λειτουργία, οι εν λόγω υπηρεσίες ενισχύονται, όπως προαναφέρθηκε, με το προσωπικό των υπηρεσιών / Νομικών Προσώπων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, λόγω της λήψης μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό των υπηρεσιών της συγκεκριμένης Εγκυκλίου φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του ΕΟ∆Υ.

Προς αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζεται πως τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών, λόγω εμφάνισης κρουσμάτων, για το προσωπικό που παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟ∆Υ για τη διαχείριση κρούσματος στους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα.

Λειτουργία Κρίσιμων Υπηρεσιών

Με τις 18926/18.3.2020 και 19244/22.3.2020 Εγκυκλίους δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που κρίνεται απαραίτητο να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία. Όπου συγκεκριμένες υπηρεσίες (από τις αναφερόμενες) ασκούνται από ΝΠΙΔ, τότε τα ανάλογα θα ισχύσουν και για αυτά. Με δεδομένη τη σημασία των κρίσιμων αυτών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η επιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της, σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προσωπικό, που θα κληθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Tο αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των Υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του Φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως, όπου αυτή είναι δυνατή.

ΠΗΓΗ ΜyOta.gr