e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

 

 

Με αφορμή την επικείμενη λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο γκαράζ Απορριμματοφόρων -Οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου(Λόφο Κόκκου) και κάποιες αντιδράσεις ....προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει και τι εξοπλισμός απαιτείται.

Tι σημαίνει ένας Σ.Μ.Α.

Η µεταφορά των απορριµµάτων είναι διαφορετική δραστηριότητα από τη αποκοµιδή τους και αποτελεί ξεχωριστό στάδιο ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (Σ.∆.Α.) µιας περιοχής. Έτσι ώστε να είναι προφανές ότι και τα αντίστοιχα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Τα Απορριµµατοφόρα (Α/Φ) οχήµατα είναι σχεδιασµένα κυρίως για τη συλλογή, ενώ τα Οχήµατα Μεταφοράς-Μεταφόρτωσης (ΟΜ) κυρίως για τη µεταφορά.

 Σταθµός Μεταφόρτωσης Απoρριμμάτων (Σ.Μ.Α.) είναι µια εγκατάσταση όπου τα απορρίµµατα, που συλλέγονται από τα Α/Φ, µεταφορτώνονται σε άλλα Οχήµατα Μεταφόρτωσης (ΟΜ) τα οποία είναι ειδικά διαµορφωµένα και σχεδιασµένα για µεταφορά. Από το ΣΜΑ, τα απόβλητα µεταφέρονται στο χώρο τελικής διάθεσης ή επεξεργασίας απόθεσης (π.χ. σε ΧΥΤΑ ή σε εγκατάσταση µηχανικής διαλογής,ανακύκλωσης, καύσης κλπ) ή σε µεγαλύτερο ΣΜΑ όταν στο σύστηµα διαχείρισης υπάρχουν τοπικοί και περιφερειακοί ΣΜΑ. Στους σταθµούς µεταφόρτωσης επιδιώκεται η συµπίεση των απορριµµάτων ώστε να µεγιστοποιείται το ωφέλιµο φορτίο των ΟΜ.

Ο Σ.Μ.Α. µπορεί να αποτελέσει ένα δραστικό µέσο για την µείωση του συνολικού κόστους µεταφοράς, όταν η Μονάδα Επεξεργασίας είναι αποµακρυσµένη(πάνω από 50χιλιόμετρα). Το οικονοµικό όφελος προκύπτει από τον περιορισµό του αριθµού των οδηγών, εργατών και των απορριµµατοφόρων που απαιτούνται για να µεταφέρουν τα απορρίµµατα στη Μονάδα Επεξεργασίας.

 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και µεταφόρτωσης ταξινοµούνται µε βάση τα εξής κριτήρια:

- ∆υναµικότητα Υποδοχής και Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΑΣΑ

- Εάν είναι «Σταθεροί» ή «Κινητοί» σταθµοί

- Σύστηµα µεταφόρτωσης µε ή χωρίς συµπίεση

- Μέθοδος Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς

 

Δυναµικότητα υποδοχής και µεταφόρτωσης απορριµµάτων

 Αναφορικά µε τη δυναµικότητα υποδοχής και µεταφόρτωσης απορριµµάτων γίνεται διαχωρισµός των µονάδων ανάλογα µε τα φορτία που είναι ικανές να διαχειριστούν τόσο κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας, όσο και κατά την ώρα αιχµής αφίξεως των οχηµάτων.

Σύµφωνα µε τις γνωστές τεχνολογίες οι Σ.Μ.Α. ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

- Από 2 - 50 tn/day (πολύ µικρής δυναµικότητας)

- Από 50 - 150 tn/day (µικρής δυναµικότητας)

- Από 150 - 500 tn/day (µέσης δυναµικότητας)

- Από 500 - 3000 tn/day (µεγάλης δυναµικότητας)

 

"Σταθεροί" η "Κινητοί" ΣΜΑ

Αναφορικά µε τον τύπο του σταθµού µεταφόρτωσης (σταθερός ή κινητός), η ταξινόµηση περιλαµβάνει τις εξής παραµέτρους:

Σταθερός καλείται εκείνος ο σταθµός µεταφόρτωσης, στον οποίο η συµπίεση των απορριµµάτων για τη µεταφόρτωση τους λαµβάνει χώρα σε πάγιες κτιριακές εγκαταστάσεις µε τη χρήση σταθερών συµπιεστών και µονάδων απόθεσης των απορριµµάτων.

Κινητός καλείται εκείνος ο σταθµός µεταφόρτωσης όπου η εκφόρτωση των απορριµµατοφόρων ή η συµπίεση τους γίνεται επί οχηµάτων, τα οποία εκτελούν την εργασία συµπίεσης κατά τη µετακίνηση τους σε διαφορετικά σηµεία.

 Όταν η δυναµικότητα του σταθµού είναι µεγάλη ενδείκνυται η χρήση σταθερών συµπιεστών, διότι το κόστος του εξοπλισµού κινητού σταθµού µεταφόρτωσης (οχήµατα µε συµπιεστή) ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανάλογα µε τις ποσότητες των απορριµµάτων που πρέπει να διαχειριστεί ο ΣΜΑ.

Τέλος, στους κινητούς σταθµούς µεταφόρτωσης τα απορρίµµατα είναι σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένα, γεγονός που τους καθιστά αντιαισθητικούς για αστικές περιοχές και ενοχλητικούς για τους κατοίκους (οσµές, σκόνες κλπ). Για την απόκρυψη των απορριµµάτων ακόµη και σε κινητούς σταθµούς απαιτείται η κατασκευή πάγιων εγκαταστάσεων και έργων υποδοµής, γεγονός που σε µεγάλης δυναµικότητας µονάδες τους καθιστά αντιοικονοµικούς.

 

Σύστηµα Μεταφόρτωσης χωρίς Συµπίεση

∆ιακρίνονται οι εξής µέθοδοι: - Μεταφόρτωση απευθείας σε container. - Μεταφόρτωση απευθείας σε trailer. - Μεταφόρτωση µε χρήση φορτωτή. Οι τεχνολογίες αυτές χαρακτηρίζονται ως µέθοδοι απευθείας απόρριψης και διακρίνονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

Μεταφόρτωση Απευθείας σε Container: Απλή τεχνολογία η οποία αποτελείται από ράµπα σε υψηλότερο επίπεδο από όπου τα απορριµµατοφόρα αδειάζουν τα απορρίµµατα σε ανοικτό container. Όταν το container πληρωθεί αντικαθίσταται από άλλο άδειο και αυτό µεταφέρεται µε τράκτορα στη Μονάδα Επεξεργασίας.

 

Μεταφόρτωση Απευθείας σε Trailer: Απλή τεχνολογία όµοια µε την προηγούµενη µόνο που το container αντικαθίσταται από trailer. Για την εκφόρτωση του trailer έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνολογίες όπως του ενεργού πυθµένα το οποίο είναι ικανοποιητικό για µικρούς και µεσαίους σταθµούς µεταφόρτωσης, όπου στην περίπτωση αυτή περιστρεφόµενες µπάρες τοποθετηµένες στον πυθµένα του µετακινούν τα απορρίµµατα και τα εκφορτώνουν σε 3-5 λεπτά.

 

Χρήση Φορτωτή: Χρησιµοποιείται κυρίως σε εγκαταστάσεις µε δυναµικότητα άνω των 500 τόνων ανά ηµέρα. Τα απορριµµατοφόρα εκφορτώνουν τα απορρίµµατα σε συγκεκριµένη περιοχή από όπου ο φορτωτής τα σπρώχνει προς το trailer.

 

Σταθµοί Μεταφόρτωσης µε Πάγιες Κτιριακές Εγκαταστάσεις (µε Σταθερό Συµπιεστή)

 Στην περίπτωση αυτή, η συµπίεση των απορριµµάτων µπορεί να φτάσει από 1:2,5 µέχρι 1:4 ανάλογα µε τις πρέσες και το σύστηµα µεταφόρτωσης που χρησιµοποιείται. Το ειδικό βάρος των συµπιεσµένων µπορεί να ανέρχεται έως και 800 Kg/m3. Τα απορρίµµατα αδειάζουν το περιεχόµενο τους σε χοάνη τροφοδοσίας της πρέσας ή σε σιλό αποθήκευσης. Τα απορρίµµατα συµπιέζονται µε τη βοήθεια της πρέσας µέσα στα containers. Η µεταφορά των containers στη Μονάδα Επεξεργασίας γίνεται µε ρυµουλκά οχήµατα. Υπάρχει επίσης σύστηµα, όπου τα απορρίµµατα συµπιέζονται στην πρέσα σε µεγάλο βαθµό σε µπάλες, που µπορούν αυτόµατα να δένονται µε σύρµα. Οι µπάλες, που βγαίνουν από την πρέσα φορτώνονται µε τη βοήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος στα αυτοκίνητα µεταφοράς.

 

Κινητό Σύστηµα Μεταφόρτωσης (µε Συµπίεση) Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται µικρότερη συµπίεση της τάξης των 500-700 Kg/m3 . Τα απορριµµατοφόρα αδειάζουν κατευθείαν µέσα στα απορριµµατοκιβώτια (containers), τα οποία διαθέτουν εσωτερικά πρέσα κατά µήκος και πάνω από τα containers της οποίας η πλάκα συµπίεσης ανεβοκατεβαίνει µέσα σε αυτά. Οι κινητοί ΣΜΑ µε συµπίεση δεν απαιτούν κτιριακή ή ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση µε µοναδική εξαίρεση τη διαµόρφωση µιας µικρής ράµπας δύο επιπέδων.

 

Απαιτούµενος Εξοπλισµός για τα Έργα Μεταφόρτωσης 

Βάσει του µεγέθους κατάλληλα κρίνονται τόσο:

(Ι) τα αυτοσυµπιεζόµενα απορριµµατοκιβώτια (waste press containers roll on/off), τα οποία φορτώνονται σε όχηµα µέσω του συστήµατος γάντζου

(Hook Lift), όσο και

(ΙΙ) τα ηµιρυµουλκούµενα container (οχηµατοσυρµοί), τα οποία συνδέονται σε τράκτορα για τη µεταφορά τους.

 

Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις τεχνικές προδιαγραφές µεταφόρτωσης στερεών απόβλητων αποτελεί η Κ.Υ.Α. αριθ. oικ. 114218/97, ΦΕΚ1016/Β/97 ”Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών & γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.

 Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (εδάφιο i, άρθρου 2, της Κ.Υ.Α 50910/2727/03) ως "µεταφόρτωση" νοούνται «οι εργασίες µετακίνησης των αποβλήτων» από τα µέσα συλλογής σε άλλα µέσα µεταφοράς. Στην έννοια αυτή περιλαµβάνεται ο κινητός ή ο µόνιµος ΣΜΑ.

 Ως «µόνιµος» (σταθερός) θεωρείται ο σταθµός µεταφόρτωσης, όπου όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατάλληλη «συσκευασία» των Σ.Α. συντελούνται στον χώρο των κτιριοδοµικών εγκαταστάσεων του ΣΜΑ προκειµένου τα Σ.Α. να µεταφερθούν σε χώρο τελικής διάθεσης, από ειδικά για τον σκοπό αυτό οχήµατα.

 Ως «κινητός σταθµός µεταφόρτωσης»(πιθανότατα τέτοιος θα είναι στο Γαλάτσι) θεωρείται, συνήθως, οιοσδήποτε τύπος φορτηγού οχήµατος ή συνδυασµού οχηµάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό και υπερκατασκευή για την «συσκευασία» των ΑΣΑ, χωρίς την µεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων συµπίεσης.

 Η «συσκευασία» των απορριµµάτων στους κινητούς σταθµούς, γίνεται (συνήθως) σε container που αποτελούν σταθερό ή µεταθετό τµήµα της υπερκατασκευής των οχηµάτων µεταφοράς τους, µε δύο τρόπους, είτε:

 (ί) σε ένα «µόνιµο» χώρο, κατάλληλα διαµορφωµένο και εξοπλισµένο, για την απ' ευθείας εκφόρτωση των Σ.Α. σε ανοικτής οροφής container, τα οποία µπορεί να είναι απλής κατασκευής ή και να φέρουν υδραυλικό σύστηµα για την συµπίεση των Σ.Α. στο στάδιο πλήρωσης τους και εξώθησης για την εκφόρτωση τους (αυτοσυµπιεστές).

 

(ii) απ' ευθείας σε κλειστά container, κατά την διάρκεια της συλλογής των ΣΑ, που αποτελούν µεταθετή υπερκατασκευή των ειδικών για τον λόγο αυτό οχηµάτων συλλογής. Στον «µόνιµο» χώρο συντελείται, απλώς, η µεταφόρτωση των ήδη συσκευασµένων Σ.Α., χωρίς την απαίτηση άλλης υποδοµής, πλην του χώρου απόθεσης και µεταφόρτωσης των containers σε οχήµατα ανάλογα µε αυτά που χρησιµοποιούνται και στις υπόλοιπες περιπτώσεις των σταθµών.

 

 Οι βασικές απαιτήσεις των απλών ΣΜΑ (µικρής και µεσαίας δυναµικότητας) σε υποδοµή, σύµφωνα µε τη Κ.Υ.Α. αριθ. οικ.114218/1997, είναι οι ακόλουθες:

(i) διαµόρφωση του οικοπέδου σε δύο ανισόσταθµα επίπεδα, µε οδό πρόσβασης των οχηµάτων συλλογής (Α/Φ) στο άνω, για εκφόρτωση και µε επιφάνειες επαρκείς για τους αναγκαίους ελιγµούς των οχηµάτων, σε αµφότερα τα επίπεδα.

(ii) διαµόρφωση των θέσεων πλήρωσης των containers, µε τοιχίο ύψους ανάλογου των χρησιµοποιουµένων, κατά περίπτωση µέσων µεταφοράς, και πλατφόρµας σχεδιασµού κατάλληλου για (α) την ασφαλή εκφόρτωση - οδήγηση των οχηµάτων στις αντίστοιχες θέσεις και (β) την ελαχιστοποίηση των διασπορών κατά τις εκφορτώσεις.

(iii) φυλάκιο ή κτίριο προσωπικού, καθώς και δίκτυα υποδοµής νερού, ρεύµατος, τηλεφώνου, αποχέτευσης λυµάτων, ανάλογα µε τις ανάγκες που επιβάλουν οι παράµετροι λειτουργίας και η απόσταση της θέσης του χώρου, από τον οικιστικό ιστό ή έδρα φορέα.

(iv) προστατευτική περίφραξη του χώρου.

 

Λοιπά Έργα Υποδοµής & Εξοπλισµός

 Κατασκευή προστατευτικής περίφραξης, κατάλληλων διαστάσεων & χαρακτηριστικών. Εποµένως, θα αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος ατόµων και αδέσποτων ζώων, που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στους παρευρισκόµενους στο χώρο του Σ.Μ.Α. αλλά και στη λειτουργία της εγκατάστασης. ∆ηµιουργία περιµετρικής προκάλυψης του χώρου µεταφόρτωσης µε πυκνή υψηλή δενδροφύτευση (π.χ. λεύκες, πεύκα και ενδιάµεσοι θάµνοι), η οποία θα λειτουργεί όχι µόνο για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου, αλλά και ως φυσικός ανεµοφράκτης. ∆ηµιουργία αντιπυρικής ζώνης στην περίµετρο του γηπέδου ελάχιστου πλάτους 8 µέτρων. ∆ηµιουργία τάφρου συλλογής οµβρίων (η τάφρος κατασκευάζεται περιµετρικά του ανώτερου υψοµετρικά επιπέδου). Κατασκευή δεξαµενής νερού, την οποία και θα χρησιµοποιεί ο Σ.Μ.Α. για την κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση, άρδευση και πυρόσβεση. Επαρκής σηµατοδότηση µέσα στο χώρο του Σ.Μ.Α..

 Ο Σ.Μ.Α. θα συνδεθεί µε τα απαραίτητα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση). Η αποχέτευση του χώρου θα είναι εσωτερική και θα καταλήγει στη δεξαµενή ακαθάρτων του σταθµού. Εναλλακτικά οι ανάγκες πόσιµου νερού µπορούν να καλυφθούν µε ψύκτες και φιάλες των 20lt.

 Για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών όπως η πυρκαγιά, εντός του χώρου θα πρέπει να εγκατασταθούν πυροσβεστικές φωλιές. Συγκεκριµένα προβλέπονται οι απαιτούµενες φωλιές, µία πλησίον του οικίσκου ελέγχου και µία κοντά στα σηµεία φόρτωσης των container. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες αφρού εντός του οικίσκου ελέγχου και απαγορευτικά σήµατα σε εµφανή σηµεία του χώρου. Για τη λειτουργία του χώρου θα πρέπει να είναι διαθέσιµα βοηθητικά οχήµατα, κυρίως σε πολύ µεγάλους ΣΜΑ χωρίς αυτά να είναι πάντα απαραίτητα, όπως: -> Μηχανικό σάρωθρο καθαρισµού των υπαίθριων και λοιπών χώρων. Το σάρωθρο αυτό δεν χρειάζεται να υπάρχει µόνιµα στο χώρο, µπορεί όµως να οδηγείται εκεί µία φορά την εβδοµάδα και -> Βυτιοφόρο όχηµα για την εκκένωση της σηπτικής ∆εξαµενής και διάθεση των λυµάτων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.

 ΠΗΓΗ: ΔΡΑΣΗ για μια άλλη Πόλη(Δημοτικη Κίνηση Βριλησσίων)  και ΔΙΑΑΜΑΘ

ΥΓ. ΥΓ.Η Δημιουργία ΣΜΑ στο Γαλάτσι και μάλιστα μέσα σε δασικό χώρο,έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις ,τόσο μεταξύ των πολιτών,όσο και σε μέρος της Δημοτικής αντιπολίτευσης.Όλοι τους εκφράζουν φόβους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ,την υποβάθμιση της περιοχής και τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.