e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο Δημος Γαλατσίου ανακοινώνει, ότι πρόκειται να προβεί στην  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1)  φυσικό πρόσωπο κλάδου/ειδικότητας  ΤΕ Νοσηλευτικής, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαλατσίου, που εδρεύει στο Γαλάτσι, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους  του Δήμου Γαλατσίου (Στελέχωση των  Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 13.000,00€

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

3.Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) η οποία να είναι σε ισχύ,  ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

2)Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3)Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 του ν.3584/07(ΦΕΚ 143Α’).

4)Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες  με την αίτηση τους,  πρέπει να υποβάλλουν.

1) Φ/Α του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

2) Φ/Α του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.

3)Φ/Α της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

4)Φ/Α της ταυτότητας μέλους της Ένωσης νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.), η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, η βεβαίωση ανανέωσης  εγγραφής στην Ε.Ν.Ε.

5)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει αν έχει κώλυμα η όχι για την πρόσληψή του κατά το άρθρο 16 του ν.3584/07, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α)έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β)είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ)τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση& ε) οι άρρενες υποψήφιοι, ότι έχουν  εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως της υποχρέωσης στράτευσης.

6)Βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο  το οποίο να αποδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκειά  και εμπειρία  τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά, από  την   Τρίτη 02.01.2024  μέχρι και  την Παρασκευή  05.01.2024, ως εξής:

ι)είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρ. Διεύθυνση:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ιι) Είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Γαλατσίου, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι, τηλ.επικ.:213 2055301

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του     Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Λόγω μη απαρτίας, η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. που είχε  ορισθεί για Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00  , αναβάλλεται  για την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00,  με συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Γαλατσίου έτους 2024.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2023 συνολικού ποσού 139.455,50 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Κωνσταντίνος Μπάστας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

3ο

Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 293/2020 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και του ΕΔΣΝΑ για την διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Παράταση διάρκειας της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31230/25.11.2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Λήψη απόφασης έγκρισης κατασκευής, τευχών δημοπράτησης και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τετραώροφου Βρεφονηπιακού σταθμού με υπόγειο στο Ο.Τ 23/τ.99», συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00 €, σύμφωνα με την 875429/2023 οικοδομική άδεια.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου με ιδίους πόρους για αγορά οχήματος μεταφοράς – περισυλλογής ζώων.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 334/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση της Οικονομικής Ενίσχυσης δικαιούχων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου και απόρριψης των μη δικαιούχων για την καταβολή της 3ης Δόσης, η οποία θα είναι διπλή ενόψει Χριστουγέννων.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 ευρώ).

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 263/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με το προσαρμοσμένο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2023.

κ. Γιώργος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου σας προσκαλεί   στην τελετή ορκωμοσίας του Δημάρχου και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023, στις 11:00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος», στο Δημαρχείο Γαλατσίου

 

ΥΓ.Δείτε τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου και τους εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους