e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρικόπουλου Ανδρέα (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 29571) για τον έλεγχο των τίτλων καθώς και του εν γένει χειρισμού, νομικού ελέγχου της αγοράς – μεταβίβασης του ακινήτου στη συμβολή των οδών Πανός – Νυμφών και Ευρυδίκης στο Ο.Τ. 184/τ.98, στο Γαλάτσι.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Έγκριση λειτουργίας Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων στο Δήμο Γαλατσίου.

κ. Ιωάννης Σκληράκης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία και συστέγαση του Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο κτίριο επί της οδού Αχιλλέως 3 και Ζήνωνος 4Α.

κ. Γεωργία Κιτσίνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Επικαιροποίηση συμφωνητικών μίσθωσης Δ΄ και ΣΤ΄ Παιδικών Σταθμών.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία και συγκρότηση επιτροπής επιβεβαίωσης αντικειμένων καταστροφής (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία και συγκρότηση επιτροπής επιβεβαίωσης αντικειμένων καταστροφής (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

11ο

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής γάλακτος εργαζομένων και έτοιμων γευμάτων camp.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού επτακοσίων ευρώ (700,00 €).

κ. Ευφροσύνη Μπούρα

- Πολυχρονοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Θεραπευτικής Κολύμβησης» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.

κ. Ευφροσύνη Μπούρα

- Πολυχρονοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Τζάννη Βασίλειο και Σπανού Παναγιώτας.

κ. Αδάμ Καραμπέτσος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου ελιάς στην οδό Εσπερίδων 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 227/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού(41) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στο καλοκαιρινό αθλητικό camp για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

35

Απαιτούνται τυπικά προσόντα

Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Ένα (1) μήνα

ΠΕ Ιατρός

1

Απαιτούνται τυπικά προσόντα:

1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Ιατρικής (Α.Ε.Ι.).

2) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Ένα (1) μήνα

ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής

1

Απαιτούνται τυπικά προσόντα:

1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.)

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Ένα (1) μήνα

Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(τελ. εδάφιο περ.στ παρ.1 αρ.40 ν.4765/2021)

Ένα (1) μήνα

Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(τελ. εδάφιο περ.στ παρ.1 αρ.40 ν.4765/2021)

Ένα (1) μήνα

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης (Ν.3528/2007).

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6).

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, στο Ισόγειο, από την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 έως την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 15.00.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του «Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας».
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.4 παρ.6 του Ν.2207/1994, α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης του, έχει απασχοληθεί σε φορείς του Δημοσίου Τομέα της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
 4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 5. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος. (Για τον ΠΕ Ιατρό)
 6. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής. (Για τον ΠΕ Ιατρό)
 7. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. (Για τον ΠΕ Ιατρό)
 8. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. (Για τον Νοσηλευτή)
 9. Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. (Για τον Νοσηλευτή)

 

Την Τετάρτη 29/05/2024 και ώρες 10:00 - 14:00 κατόπιν ραντεβού, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Γαλατσίου, στην Κοινωνική Υπηρεσία, στον 1ο όροφο, γραφείο 6, Δράση πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης της ακουστικής ικανότητας με τίτλο: «Αγαπήστε τα αυτιά σας», 
 
Για ραντεβού επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας: 2102223826, 2102222011
 
Τη δράση διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ και του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, σε συνεργασία με την εταιρεία AKOUSTIKA MEDICA.
 
Η δράση περιλαμβάνει, δωρεάν προληπτικό έλεγχο ακουστικής ικανότητας (ωτοσκόπηση) που πραγματοποιείται από συνεργαζόμενο ΩΡΛ Ιατρό.

Η ακοή θεωρείται η σημαντικότερη από τις πέντε αισθήσεις, διασφαλίζει την επικοινωνία και την επαφή μεταξύ των ανθρώπων και είναι η βασικότερη παράμετρος στην ανάπτυξη της ομιλίας, της μάθησης και της επικοινωνίας και συμβάλει στην αντίληψη του χώρου συμπληρώνοντας έτσι την αίσθηση της όρασης. Ο προληπτικός έλεγχος ακουστικής ικανότητας ξεκινάει σε γυναίκες
και άνδρες μετά την ηλικία των 50 ετών και επαναλαμβάνεται ετησίως, ενώ σε  περιπτώσεις με οικογενειακό ιστορικό ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει και σε νεαρότερη ηλικία.