e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Γαλατσίου(για δύο (2) μήνες)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α' τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α' τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α' τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου ,οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. -2- Γαλάτσι, από 15/04/201 6 έως και 22/04/2016.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2.  Φωτοαντίγραφο του ζητούμενου τίτλου σπουδών .
 3. Φωτοαντίγραφο της ζητούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος ,η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:
  α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
  β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τον αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/1994 ως έκτακτο προσωπικό, για την κάλυψη εκτάκτων, εποχικών, πρόσκαιρων η κατεπειγουσών αναγκών ,προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
 6. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

  Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά τη λήψη της άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π στην διαδρομή www.asep.gr/.Συμβάσεις ορισμένου χρόνου/υποδείγματα ανακοινώσεων/παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ημ.εκδ.23.01.2015. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου. 

 

Πηγή:www.dikaiologitika.gr

Συνεδριάζει την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου ,για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 93/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

3ο

Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2016.

κ. Ιωάννης Βερούλης

Πρόεδρος

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου

Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

4ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Ι.Δ. – Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων του Δήμου Γαλατσίου, έτους 2015.

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

Πρόεδρος ΔΑΓ Α.Μ.Ε.

5ο

Λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραχώρησης του «Άλσους Βεΐκου» στο Δήμο Γαλατσίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

6ο

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της διαχείρισης του «Άλσους Βεΐκου» από τον Δήμο Γαλατσίου προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου  «Β.ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

7ο

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

8ο

Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

9ο

Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Λ. Βεΐκου 48.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

10ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 100/2016 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

11ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 118/2016 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την «Επιβολή δυνητικού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

12ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 39/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορθή επανάληψη αυτής για τη διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

13ο

Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επι-τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων εκτάκτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

14ο

Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επι-τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων εκτάκτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

15ο

Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών και ορισμός μελών αυτής.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

16ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας διαφόρων υλικών για τις ανάγκες τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

17ο

Τροποποίηση της αριθμ. 13/2016 απόφασης των παρ. 4 & 10 του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον τίτλο που αφορά τις Επιτροπές: α) Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Παραλαβής) για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου του Π.Δ. 28/80, β) Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Προμηθειών ως προς τα ανταλλακτικά οχημάτων μηχανημάτων, ελαστικών και ελαιολιπαντικών βάσει του Π.Δ. 28/80 έτους 2016.

κ. Παναγιώτης Δαβίλλας

Αντιδήμαρχος

18ο

Έγκριση διενέργειας τιμητικής εκδήλωσης για το Μανώλη Γλέζο και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6433.0001.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

19ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6315/29-02-2016 αίτηση.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

20ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4276/09-03-2016 αίτηση.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

21ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6364/29-02-2016 αίτηση.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

22ο

Αίτημα για διαγραφή χρεών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5807/23-02-2016 αίτηση.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

23ο

Αίτημα για διαγραφή χρεών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5809/23-02-2016 αίτηση.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

24ο

Διαγραφή ποσού λόγω εξόφλησης του κ. Ζώη Παναγιώτη.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

25ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Νωρίτερα την ίδια ημέρα στις 6μμ. θα συζητηθεί 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2013.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Οι συνεδριάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα 28 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 (ισολογισμός - μοναδικό θέμα) και 19:00 ματαιώνονται λόγω μη προσήκουσας γνωστοποίησης στους Δημοτικούς Συμβούλους της ημερήσιας διάταξης οφειλόμενης σε απρόβλεπτους τεχνικούς λόγους.