e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ως αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων αλλά και μη σύννομες τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης με τις οποίες επιχειρείται η νομιμοποίηση τόσο των διενεργηθεισών με τη διαδικασία αυτή δαπανών καθαριότητας, μεταξύ άλλων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., όσο και εκείνων που πρόκειται να διενεργηθούν έως τις 31.12.2017. 

Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ανεπίτρεπτη η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων βάσει των άκυρων συμβάσεων και η καταβολή των αποδοχών τους στο μέλλον. Τίθεται ζήτημα παραβίασης των επιταγών του Συντάγματος (άρθρο 103 παρ. 8 εδαφ. Α) που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η μονιμοποίηση συμβασιούχων και η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Εχει ήδη σημάνει συναγερμός στα εργατικά σωματεία αλλά και στο κυβερνητικό επιτελείο που μελετά τις επόμενες κινήσεις του. Ο υπουργός εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης χαρακτηρίζει αρνητική εξέλιξη για τους εργαζόμενους με οκτάμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, την απόφαση της ολομέλειας του Ελεκτικού συνεδρίου. Παράλληλα τονίζει ότι «τίθεται με μεγαλύτερη επιτακτικότατα η ανάγκη αναζήτησης συνολικής λύσης για τις συμβάσεις εργασίας στο δημόσιο και τους ΟΤΑ Το ζήτημα της πληρωμής των δεδουλευμένων θα κριθεί οριστικά στο επίπεδο των τμημάτων του Ελεκτικού Συνεδρίου».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ) έσπευσε και όρισε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της για το μεσημέρι της Κυριακής με θέμα «η αντιμετώπιση της απόφασης του ελεγκτικού Συνεδρίου».

Η απόφαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου και περιλαμβάνεται στα Πρακτικά της 9ης Γενικής Συνέλευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαίου 2017. 

Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας της σύμβασης, η κατάρτιση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, όταν μεταξύ τους μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.

Κατ’ εξαίρεση, συμβάσεις που συνάπτονται διαδοχικά, εφόσον αυτό δικαιολογείται, από αντικειμενικούς λόγους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, με την επιφύλαξη διατάξεων για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Σε περίπτωση δε υπέρβασης του ορίου των είκοσι τεσσάρων μηνών συνολικής διάρκειας της απασχόλησης του εργαζομένου, επέρχεται αυτοδίκαια η ακυρότητα της τελευταίας χρονικά συναπτόμενης σύμβασης αυτού.

Προϋπόθεση εφαρμογής της εξαιρετικής αυτής διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού συνιστά το βραχυχρόνιο της διάρκειας των προς κάλυψη αναγκών, που δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών. Και τούτο, διότι οι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς, δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγματος να καλύπτονται μόνον με την πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Κατά συνέπεια, η με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 παράταση των συμβάσεων αντιβαίνει στις συνταγματικές επιταγές, διότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο:

Α. διαλαμβάνει μεμονωμένη ρύθμιση αναγκών που διαρκούν, διαφοροποιώντας τον τρόπο κάλυψής τους από τον ενιαίο, ομοιόμορφο, συνολικό και συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης των πάγιων και διαρκών αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, τον οποίο επιβάλλει το άρθρο 103 του Συντάγματος.

Β. δεν προϋπήρχε των σχέσεων εργασίας, τις οποίες ρυθμίζει, αλλά τις καταλαμβάνει αναδρομικά,

Γ. εξαιτίας της αναδρομικότητας της ρύθμισης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία διαγωνιστική ή επιλογής προσωπικού, σύμφωνα προς το προαναφερόμενο άρθρο 103, ούτε οποιοδήποτε αντικειμενικό κριτήριο επιλογής (άρθρο 103 παρ. 7 εδ. α ́ Συντ/τος), με αποτέλεσμα να ευνοούνται τα φυσικά πρόσωπα που συμβλήθηκαν με τις οικείες, αναδρομικά παρατεινόμενες, ατομικές συμβάσεις εργασίας και να αποκλείεταιοποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να διεκδικήσει την πρόσληψή του, βάσει παγίων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, μέσω τυπικής διαδικασίας για την κάλυψη αυτών των αναγκών των Ο.Τ.Α. και Δ. δεν καθορίζονται οι όροι εργασίας ούτε η χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών, παρά μόνο αναφέρεται το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο αυτοδικαίως παρατείνονται, αντίθετα προς τις επιταγές του άρθρου 103 παρ. 8 εδαφ. α ́ του Συντάγματος (..)».

Φρένο στην πληρωμή συμβασιούχων

Με τη ρύθμιση του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 επιχειρείται η νομιμοποίηση τόσο των διενεργηθεισών με τη διαδικασία αυτή δαπανών καθαριότητας, μεταξύ άλλων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., όσο και εκείνων που πρόκειται να διενεργηθούν έως τις 31.12.2017. Προβλέπεται δε η κατά προτεραιότητα εκκαθάριση των αντίστοιχων δαπανών από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, από τα κάθε είδους έσοδα των Ο.Τ.Α., γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, η ρύθμιση αυτή τίθεται κατά παράβαση των προεκτεθέντων εθνικών και κοινοτικών κανόνων δικαίου. Μεταξύ άλλων, παραβιάζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγματος προληπτικός έλεγχος, διότι με αυτήν σκοπείται η αποφυγή των συνεπειών που συνεπάγεται η άσκηση του ελέγχου αυτού, η οποία καταλήγει στη μη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων, με τα οποία εντέλλονται μη νόμιμες δαπάνες.

Επίσης, η διάταξη αυτή έρχεται ευθέως σε αντίθεση προς εκείνες του άρθρου 7 του π.δ. 164/2004, καθώς, κατά το μέρος με το οποίο επιδιώκεται καταβολή των ήδη δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων, αν και οι ρυθμίσεις της συμπίπτουν κατ’ αποτέλεσμα με τα ορισθέντα στην παράγραφο 2 αυτού, εντούτοις, δεν επάγονται των λοιπών συνεπειών του ως άνω άρθρου.

Πολλώ δε μάλλον, είναι ανεπίτρεπτη η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων βάσει των άκυρων συμβάσεων, κατά παραβίαση της συνταγματικώς επιτρεπόμενης (άρθρο 103 παρ. 8 εδ.α ́) εξαιρετικής διαδικασίας προσλήψεων, και η καταβολή των αποδοχών τους για το μέλλον.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ρύθμιση της ανωτέρω διάταξης που αφορά στην πληρωμή των σχετικών με τις προμνησθείσες συμβάσεις δαπανών από τα κάθε είδους έσοδα των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού (πέραν των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας) οδηγεί σε τυχόν ανατροπή των ήδη καταρτισμένων προϋπολογισμών των εν λόγω Ο.Τ.Α. και ενδεχομένως τίθεται θέμα αντίθεσης της διάταξης αυτής και προς τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου εσωτερικών

ΠΗΓΗ:TO BHMA

 

Ένα πρωϊνό η Τράλλεων ..χωρίς κίνηση.

 

....και η οδός Καραϊσκάκη ήταν κάπως  έτσι..

 

 

....και στη οδό Κερκύρας σηκωνόταν πολύ σκόνη

Την αντισυνταγματικότητα της παράτασης χιλιάδων συμβάσεων εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το σκεπτικό ότι το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά και τις παρατάσεις αυτών, αλλά και τις μονιμοποιήσεις των εν λόγω επί συμβάσει υπαλλήλων.

Πρόκειται επί της ουσίας για τη δεύτερη βόμβα που ρίχνει στην κυβέρνηση το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς την Τρίτη είχε γνωμοδοτήσει ότι οι περικοπές των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξεων από το 2019, που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές, είναι αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ωστόσο, και όσον αφορά στην τελευταία απόφαση, με βάση αυτή αποκλείεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων για περίπου 15.000 συμβασιούχους των ΟΤΑ, οι οποίες είχαν προβλεφθεί σε πρόσφατους νόμους και επί υπουργίας Γιώργου Κατρούγκαλου. Την ίδια στιγμή, η απόφαση προκαλεί συνέπειες, καθώς απαγορεύει και την πληρωμή των συμβασιούχων για όσο καιρό οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν παράνομα.

Αναλύοντας περαιτέρω το ζήτημα, η «Καθημερινή» υπενθυμίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιβάλει την ανανέωση των συμβασιούχων στους δήμους. Ειδικότερα αναφέρεται στους χιλιάδες συμβασιούχους που είχαν προσληφθεί με οκτάμηνες συμβάσεις οι οποίες έληξαν το 2015. Τότε η κυβέρνηση παρενέβη δίνοντας παράταση μέχρι τα τέλη του 2016 και εν συνεχεία προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση δίνοντας κι άλλη παράταση μέχρι τα τέλη του 2017.

Ήδη όμως είχαν προκληθεί αντιδράσεις από τις δημοτικές αρχές, ενώ και το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο με επιμέρους αποφάσεις είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις, με το σκεπτικό ότι μετά το τέλος της διετίας σε μία σύμβαση δεν μπορεί να υπάρξει παράταση.

Σε μία άλλη παρέμβαση, η κυβέρνηση πέρασε και τροπολογία -και σε άσχετο, μάλιστα, νόμο- η οποία ανέφερε ότι «οι συμβάσεις παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης». Στην κίνηση αυτή αντέδρασαν για μία ακόμα φορά οι δημοτικές αρχές, ωστόσο με εγκύκλιό του προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης τόνιζε ότι η παράταση των συμβάσεων στην καθαριότητα είναι υποχρεωτική.

Πάντως, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πραγματοποιήσει διάσκεψη για το ίδιο θέμα και την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή:  iefimerida.gr