e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους, που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, έως τριάντα έξι (36) ή έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.

β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.

γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η.2.2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.

Aν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του Ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023. Δύνανται να αναβιώσουν με πληρωμή δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (30/6/2023)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Γαλατσίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 09:00 έως τις 14:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2055.363, 213-2055.353, 213-2055.347.

ΑΙΤΗΣΗ-Ν. 5036 του 2023

 

 

Σ ττην Τετάρτη  07 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο στα παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης(Ένα από τα θέματα αφορά  Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων που αφορούν το Δασικό Χάρτη Γαλατσίου.

 

1ο

Συζήτηση – Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων που αφορούν το Δασικό Χάρτη Γαλατσίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την πράξη με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Γαλατσίου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος 

2ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 157/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

3ο

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας σάκων απορριμμάτων.

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση εκδήλωσης για την υγιεινή παιδική διατροφή «ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΝΟΣΤΙΜΑ».

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

5ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €).

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικού Οργανισμός  Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», ανακοινώνει την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα (30) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ και τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας (Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ και Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π. για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ

Γυμναστές

30

Απαιτούνται τυπικά προσόντα

Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Ένα (1) μήνα

Ιατρός

1

Απαιτούντα τυπικά προσόντα.

1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Ιατρικής (Α.Ε.Ι.).

2) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Ένα (1) μήνα

Νοσηλευτής

1

Απαιτούντα τυπικά προσόντα.

1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Νοσηλευτικής (Π.Ε. ή Τ.Ε.Ι).

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Ένα (1) μήνα

Εργάτες καθαριότητας

(Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ και Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

4

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν. 2527/97)

Δύο (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β.ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο εντός διμήνου)
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους στον 1ο Όροφο από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και μέχρι την Πέμπτη 1η Ιουνίου  2023.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΕ ΑΔΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ