e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Το Δημαρχείο Γαλατσίου έκλεισε εκτάκτως νωρίτερα σήμερα (30-3-2021) το πρωί με σκοπό να πραγματοποιηθεί απολύμανση σε όλους τους χώρους, τηρώντας άμεσα όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, μετά την πληροφόρηση ότι δημοτικός υπάλληλος βρέθηκε θετικός στον COVID-19.

Σημειώνεται ότι μόλις έγινε γνωστό το επιβεβαιωμένο κρούσμα ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Γενοκότερα...στη πόλη μας, συνεχίζει να υπάρχει υψηλό επιδημιολογικό φορτίο,με τα κρούσματα αυξημένα και την προηγούμενη εβδομάδα.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης 23/3/2021 και μετά από πρόταση της  δημοτικής παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση", εξέδωσε το ακόλουθο ομόφωνο ψήφισμα :

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Οι ώρες είναι κρίσιμες. Είναι ώρες που χάνονται είναι ανθρώπινες ζωές! Δεκάδες ασθενείς μένουν εκτός ΜΕΘ, επειδή τα δημόσια νοσοκομεία, παρά τις τεράστιες προσπάθειες του υγειονομικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις εξαιρετικά μεγάλες ανάγκες των ασθενών.

Η «λύση» που παρουσίασε η κυβέρνηση με την επιστράτευση 200 αυτοαπασχολούμενων γιατρών, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γαλατσίου, συντασσόμενο με το υγειονομικό προσωπικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και την κραυγή αγωνίας που βγάζει τα τελευταία 24ωρα, ζητάει 

- Την άμεση επίταξη -χωρίς αποζημίωση- όλων των νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων του ιδιωτικού τομέα, για να προστεθούν έτοιμες και κρίσιμες υποδομές και έμπειρο προσωπικό για την περίθαλψη Covid και No Covid ασθενών.

- Την άμεση πρόσληψη όλων των ειδικευμένων γιατρών και των γιατρών για έναρξη ειδικότητας.

- Μαζικές προσλήψεις όλου του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού για την αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

- Tην ένταξη όλων των αυτοαπασχολούμενων γιατρών σε κρατικό σχέδιο για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας όλων των ασθενών. 

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προβεί  στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη -Δημοσιογράφου, με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Ο ανωτέρω θα πρέπει να έχει εμπειρία και επαγγελματική ειδίκευση στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα παρέχει συμβουλές και ειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς, σε θέματα που αφορούν την προβολή του έργου και των δράσεων  του Δήμου Γαλατσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα, καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007(143 Α΄).

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.11 έως 17 του ν.3584/2007 ( 143 Α’), ήτοι:
  • Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του ν.3584/2007).
  • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του ν.3584/2007.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του ν.3584/2007).
  • Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής ης οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 17 του ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν το κώλυμα του αρ.76 του ν.4622/2019 (Α’ 133).
 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ της ημεδαπής, ή ισότιμου  τίτλου της αλλοδαπής.
 2. Να έχουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι /ες, καλούνται να υποβάλλουν κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής.(Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αναζητούν υπόδειγμά αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου(www.galatsi.gov.gr) στην διαδρομή, «Ανακοινώσεις/ Προκηρύξεις/Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1)  θέσης ειδικού συνεργάτη-δημοσιογράφου του Δημάρχου  Γαλατσίου.»
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007 (Α’ 143), καθώς & ότι δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το αρ.76 του ν.4622/2019(Α’ 133).
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και την  βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
 • Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης (η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών – ΠΟΕΣΥ).
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εμπειρίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος  και  το χρονικό διάστημα της εμπειρίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007) & δεν υφίσταται το κώλυμα του αρ.76 του ν.4622/2019(Α’ 133).
 • Βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται , είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@galatsi.gr),είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γαλατσίου,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ν. Ρηγάκου (τηλ. επικοινωνίας:2132055325), από 13.03.2021 μέχρι και την  Παρασκευή   19.03.2021.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.