e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Γαλατσίου για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων  του Δήμου Γαλατσίου»

1. Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 78 του Ν.3852/2010 και κατόπιν  της υπ’ αριθ. 24/2024 (ΑΔΑ: 622ΕΩ9Λ-ΜΘ6), ο Δήμος Γαλατσίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στο Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του Δήμου Γαλατσίου.

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.

Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιμητική και άμισθη.

 
Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:

1.1.Η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου Δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,

1.2.Η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και

 1.3.Η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και      ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

2.    Οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι 28/2/2024 είτε εγγράφως προς το ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Γαλατσίου, είτε ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypolorg@galatsi.gr,ky@galatsi.gr,   stirixi@galatsi.gr.

3. Η παρούσα Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής θα αναρτηθεί:

           -Ολόκληρη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

           -Στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

           -Στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια».

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2102222011 & 2132055417

Ό Δήμαρχος Γαλατσίου γνωστοποιεί, ότι πρόκειται  να προβεί στην πλήρωση  μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007(143 Α΄).

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17):    

  • Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
  • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του Ν.3584/2007.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
  • Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν το κώλυμα του αρ.76 του ν.4622/2019(Α΄133).

2. Να είναι κάτοχοι διπλώματος η πτυχίου Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου  της αλλοδαπής.

3. Να διαθέτουν  ειδίκευση  στο αντίστοιχο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.163 παρ.3Ατου Ν.3584/2007, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

4.Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006 Α’ 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης,  οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής (Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αναζητούν υπόδειγμά αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr) στη διαδρομή, «Ανακοινώσεις/ Προκηρύξεις/Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου  Γαλατσίου».
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007 (Α’ 143), καθώς & ότι δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης τους, σύμφωνα με το αρ.76 του ν.4622/2019(Α’ 133).
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και την  βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εμπειρίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος  και  το χρονικό διάστημα της εμπειρίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.

 

                                               ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γαλατσίου,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ν. Ρηγάκου (τηλ.επικοινωνίας:2132055325), εντός προθεσμίας πέντε(5) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, ήτοι έως  και την Τετάρτη 14.02.2024         

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (2) (1)

 

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024  και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου ωγια συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 3/2024.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου (ΔΑΓΑΜΕ), καθορισμός αμοιβής Προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μελών αυτής και ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΔΑΓΑΜΕ κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΓΑΜΕ».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας καθώς και ενός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην Επιτροπής αυτή.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2024.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

8ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοιοκητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

9ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (Σ.Π.Α.Τ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

10ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου στη Γενική Συνέλευση της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

11ο

Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 παρ. 1 και άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006).

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

12ο

Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία και συγκρότηση επιτροπής επιβεβαίωσης αντικειμένων καταστροφής (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Συγκρότηση επιτροπής απογραφής των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας σάκων απορριμμάτων.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, συντήρησης αυτόματου προτίσματος και καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 152/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Εισήγηση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για υλοποίηση των προγραμμάτων σίτισης και ορισμός Προέδρου αυτής.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Ορισμός Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

23ο

Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, του οποίου είναι μέλος ο Δήμος μας» και ορισμός πολιτικού υπευθύνου για το ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης Υγείας) Γαλατσίου.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της υπ΄ αριθμ. 211/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

25ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 73/2023 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2015.

κ. Γεωργία Κιτσίνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

26ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 73/2023 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2016.

κ. Γεωργία Κιτσίνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

27ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 73/2023 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2017.

κ. Γεωργία Κιτσίνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

28ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 73/2023 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2018.

κ. Γεωργία Κιτσίνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

29ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2015.

κ. Σπυρίδων Αργυρός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2016.

κ. Σπυρίδων Αργυρός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

31ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2017.

κ. Σπυρίδων Αργυρός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2018.

κ. Σπυρίδων Αργυρός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

33ο

Έγκριση νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Γαλατσίου.

κ. Αδάμ Καραμπέτσος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

34ο

Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και αποζημίωση συμμετοχής μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

35ο

Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικονομικό έτος 2024.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

36ο

Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

37ο

Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 – 144 του Ν. 4270/2014.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

38ο

Επικαιροποίηση στοιχείων για τους λογαριασμούς του Δήμου Γαλατσίου στην Τράπεζα Πειραιώς και ένταξη των λογαριασμών των καταργούμενων Νομικών Προσώπων στο Δήμο.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

39ο

Επικαιροποίηση στοιχείων για τους λογαριασμούς του Δήμου Γαλατσίου στην Τράπεζα Eurobank και ένταξη των λογαριασμών του καταργούμενου Νομικού Προσώπου στο Δήμο.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

40ο

Επικαιροποίση στοιχείων για τους λογαριασμούς του Δήμου Γαλατσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

41ο

Επικαιροποίση στοιχείων για τους λογαριασμούς του Δήμου Γαλατσίου στην OPTIMA BANK.

κ. Αγαμέμνων Χριστοδούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

42ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

43ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής πίτας για εθελοντές/ντριες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

44ο

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

κ. Ιωάννης Βερούλης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

45ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 19653/15-06-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

46ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 16136/11-05-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

47ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 16983/22-05-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

48ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 23309/20-07-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

49ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 26357/31-08-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

50ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 25073/10-08-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

51ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 26664/04-09-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

52ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 27834/15-09-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

53ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 25282/14-08-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

54ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 21271/30-06-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

55ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 26362/31-08-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

56ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 28151/19-09-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

57ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 28333/21-09-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

58ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 22980/18-07-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

59ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 25281/14-08-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

60ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 26468/01-09-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

61ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 29814/06-10-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

62ο

Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ. 34454/10-11-2023 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Μπούρα – Πολυχρονοπούλου Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

63ο

Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 18 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 96/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Ιωάννης Τακτικός

Αντιδήμαρχος