e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) γυμναστών, ενός (1) γιατρού και ενός (1) νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) μήνα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου».

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α).

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ. 20 Ν. 2738/1999.

3.     Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄/143/28-6-2007).

4.     Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009).

5.     Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).

6.     Την υπ’ αριθ. 76/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου, η οποία εγκρίθηκε με την 34435/18769/11-5-2015 όμοια του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την πρόσληψη τριάντα (30) γυμναστών, ενός (1) γιατρού και ενός (1) νοσηλευτή, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι πέντε (25) γυμναστών, ενός (1) γιατρού και ενός (1) νοσηλευτή, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π. για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ
Γυμναστές
25
Απαιτούνται τυπικά προσόντα
Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής
Ένα (1) μήνα
Ιατρός
1
Απαιτούντα τυπικά προσόντα.
1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Ιατρικής(Α.Ε.Ι.).
2) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
Ένα (1) μήνα
Νοσηλευτής
1
Απαιτούντα τυπικά προσόντα.
1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ι).
2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Ένα (1) μήνα
 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β.ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. 2 στον 1ο Όροφο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής κίνησης "Ενότητα για την Επιτροπή" ,Αρης Παπαδοκωστόπουλος και Σπύρος Παναγιώτου ,με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο,παρεμβαίνουν και παίρνουν θέση στο θέμα που έχει προκύψει μετά την δικαστική απόφαση που δικαιώνει συμβασιούχους εργαζόμενους που εργάζονταν στο Δήμο μας και αναγνωρίζει ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, την Δευτέρα 8η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 μ.μ ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Νο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
1 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 635/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
2 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τα περίπτερα «Κανονισμός Λει-τουργίας Περιπτέρων». κ. Βασίλειος Δερεδίνης
3 Διαβίβαση γνωμοδότησης της Δικηγόρου κ. Αποστολοπούλου Αλεξίας που αφορά τη χορήγηση γάλακτος στο προσωπικό έτους 2013. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
4

Κατανομή 3ης δόσης συνολικού ποσού 88.521,93 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-μου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολειών έτους 2014.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
5

Καταβολή ποσού 13.902,56 € στην Σχολική Επιτροπή Πρωτο-βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

 Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
6

Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑ-ΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» με κωδικό ΜΙS 483437 στο Επι-χειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 3222/12-2014.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης
7

Αποδοχή ποσού 4.952,04 € από την κατανομή τέλους φυσικού αερίου 2013 του Ν. 2364/95

κ. Βασίλειος Δερεδίνης
8

Αποδοχή του 50% (2.942,68 €) εκ της συνολικής κατανομής του ποσού των 5.885,37 € στο Δήμο μας για τον καθαρισμό και συ-ντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων τα οποία βρί-σκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνηςς

9

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.)

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

10

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου στη Γενική Συνέλευ-ση της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

11

Αποδοχή παραίτησης του κ. Βασιλείου Δερεδίνη (Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών) από μέλος της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παραλαβής) για τα πάσης φύσεως ο-χήματα – μηχανήματα του Δήμου του ΠΔ 28/80.

Γεώργιος Μαρκόπουλος

 

12

Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης, στην υπάλληλο του Δήμου μας Ροδίτου Χάρις του Κων/νου ΤΕ – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Γεώργιος Μαρκόπουλος

13

Έγκριση διενέργειας ενημερωτικών συναντήσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ. 

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου  

14

Έγκριση προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου Γαλατσίου 2014 – 2015

15

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέ-λεσης της προμήθειας εξοπλισμού αντλιοστασίων και γεωτρήσε-ων του Δήμου – έτους 2014.

 
16

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 86/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκα-τοικίας επί της οδού Ρόδων αρ. 6.

 
17

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 87/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 68.

18

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 88/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης καθρέπτη έναντι εισόδου γκαράζ επί της συμβολής των οδών Ελπίδος 40 και Ερατούς.

 

19

 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 89/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιωαννίνων 3 έναντι της πολυκατοικίας επί της οδού Ιωαννίνων 4.

20

 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 90/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ξάνθου 1 – 3. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

 
21

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 91/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοι-κίας επί της οδού Μπουμπουλίνας 24. κ. 

22

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 92/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθ-μευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αργοστολίου αρ. 11. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

23

 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 93/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθ-μευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 14. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

24

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 94/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθ-μευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καμέλιας αρ. 3. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

25

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 98/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Απαγόρευση στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17. 

 Βασίλειος Δερεδίνης
26

 Κοπή (5) δέντρων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 68/2014 Ε.Π.Ζ.). 

 Βασίλειος Δερεδίνης
27

Κοπή δέντρου επί της οδού Ήβης 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 69/2014 Ε.Π.Ζ.).

 Βασίλειος Δερεδίνης
28

Κοπή δέντρου επί της οδού Θερίσσου 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 70/2014 Ε.Π.Ζ.). 

 Βασίλειος Δερεδίνης
29

Κοπή δέντρου επί της οδού Ύδρας 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 71/2014 Ε.Π.Ζ.).

 Βασίλειος Δερεδίνης
30

30ο Καθορισμός δόσεων για την καταβολή βεβαιωμένης οφειλής της κ. Πιτσινού Ασπασίας.

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

 Βασίλειος Δερεδίνης
31

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Παππά Αικατερίνης από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Νυμφών 11-13. 

32

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.

 Βασίλειος Δερεδίνης

Λίγο νωρίτερα την ίδια ημέρα ημέρα,Δευτέρα  08 Δεκεμβρίου 2014,στις 18:00 μ.μ.,θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2011. με εισηγητή τον  Δήμαρχο Γεώργιο Μαρκόπουλο