e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Από τη Δευτέρα 16 Μαΐου ξεκινούν οι εγγραφές για το θερινό αθλητικό Camp 2016, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, στα γραφεία του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού, καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-13:00.                     

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.    Πιστοποιητικό γέννησης

2.    Πρόσφατη βεβαίωση παιδιάτρου

3.    Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση)

4.    Φωτοτυπία των εμβολίων του παιδιού

5.    Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα

6.  Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

 

Επιπλέον δικαιολογητικά για όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή:

1.    Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

2.    Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για ανεργία)

3.    Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας (για απόρους)

4.    Κάρτα πολυτέκνου

 

Το camp χωρίζεται σε 2 περιόδους :

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ :16 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου

Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 4 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου

Για παιδιά από 7 έως 12 χρονών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί 2003 - 2004 – 2005 – 2006 – 2007- 2008 - 2009.    

Η εγγραφή για το camp είναι :

  •  70€ το πρώτο παιδί & για το δεύτερο 40€
  •  40€ το πρώτο παιδί και 30€ το δεύτερο με την επίδειξη κάρτας ανεργίας του ενός γονέα και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 10.000€.
  • ΔΩΡΕΑΝ παιδιά πολυτέκνων (AΣΠΕ), απόρων (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
  • ΔΩΡΕΑΝ παιδιά δύο ανέργων γονέων (ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 10.000€)

 

Επιστροφή 

 

Από τις 20 Μαΐου ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικού Παιδικούς Σταθμούς, στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2 – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.. 

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου 2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ:

● Τα  νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς) και να αυτοεξυπηρετούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Τα  βρέφη να έχουν συμπληρώσει τον 1,5 χρόνο (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών  Σταθμών.  

 

● Οι γονείς να είναι εργαζόμενοι και δημότες ή κάτοικοι  του Δήμου Γαλατσίου.

 

•Σε περίπτωση κενών θέσεων έπονται τα νήπια που και οι δύο γονείς τους είναι άνεργοι.

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα έντυπα των δικαιολογητικών 1, 3 και 7 διανέμονται από το γραφείο των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-1ος όροφος) από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 

1.Αίτηση 

2.Ληξιαρχική   πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης νηπίου, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού καθώς & για τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του). Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX).

4. α)  Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα. 

• Βεβαίωση από τον εργοδότη (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας,  και οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές

• Φωτοαντίγραφο ενσήμων ή μηχανογραφημένα από το ΙΚΑ τελευταίου έτους. 

        β) Για γονείς άνεργους

• Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (τυχόν επιδότηση)

• Φωτοτυπία κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ

   γ)  Για γονείς μισθωτούς του Δημόσιου τομέα. 

• Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές  

   δ)  Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.

• Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος   

• Αποδεικτικό τελευταίας εισφοράς στον ΟΑΕΕ ή ασφαλιστική ενημερότητα

5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.  

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας για αυτόν που θα παραλαμβάνει το παιδί από το Σταθμό και ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.

8. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ)

9. Άδεια νόμιμης παραμονής καθώς και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης  (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) - για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

1.   Για αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% → Πιστοποίηση από ΚΕΠΑ. 

2.   Για παιδί ορφανό → Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης αποβιώσαντος γονέα. 

3.   Για διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς → Αντίγραφο διαζευκτηρίου, αίτηση

διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας.

4.  Για γονείς φοιτητές → Βεβαίωση από τη Σχολή φοίτησης. 

5.  Για πατέρα στρατιώτη → Βεβαίωση από τον Στρατό.

6.  Απόφαση απορίας από Πρόνοια ή Κοινωνική Υπηρεσία .

7.  Μονογονεϊκές οικογένειες ή άγαμες μητέρες (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

● Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής  θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

● Τα νήπια μπορούν, κατόπιν επανεγγραφής τους το/α επόμενο/α σχολικά έτη, να παραμείνουν στον Παιδικό Σταθμό μέχρι να συμπληρώσουν την ηλικία που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Νηπιαγωγείο (5ο έτος) Ν.3518/06΄Αρθρο 73. 

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης .

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (1η Σεπτεμβρίου έως 15η  Σεπτεμβρίου ), προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται για προσαρμογή και σταδιακά προσέρχονται τα νήπια που εγγράφονται για πρώτη φορά, γιατί η περίοδος προσαρμογής είναι πολύ σημαντική για τη συναισθηματική ασφάλεια των νηπίων.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού, απαγορευομένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει αναγκαία υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

1. Κλίμακα μηνιαίας οικονομικής εισφοράς 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ €

ΠΟΣΟ

Από     0             έως   10.000,00

   0      €

Από    10,000,01  έως  15.000,00

 25,00 €

Από    15.000,01  έως  20.000,00

 35,00 €

Από    20.000,01  έως  30.000,00

 50,00 €

Από    30.000,01 έως   40.000,00

 70,00 €

Από    40.000,01  έως  45.000,00

 90,00 €

Από    45.000,01  έως  50.000,00

100,00 €

Από    50.000,01  έως  55.000,00

110,00 €

Από    55.000,01  έως  60.000,00

120,00 €

Από    60.000,01  και άνω

140,00 €

 

Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων για την πλήρωση των θέσεων θα προηγηθούν :

• οι εργαζόμενοι, κάτοικοι και δημότες Δήμου Γαλατσίου

• οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

• όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα (κάτω από 10.000 €)

• οι οικογένειες που έχουν απορία

 

2. Απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν: 

• οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 €

• οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμος ή χήρος γονέας, άγαμες μητέρες) με εισόδημα μικρότερο των 10.000 €.

• οι τρίτεκνες οικογένειες που έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 €

• οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ, με  ποσοστό  67% και άνω. 

• οι οικογένειες που τους έχει χορηγηθεί βεβαίωση απορίας από την πρόνοια ή την κοινωνική υπηρεσία.

• οι υπάλληλοι του Δήμου Γαλατσίου και των Νομικών Προσώπων αυτού, καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση  εργασίας  και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί .

3. Μείωση 50%   του ποσού της κλίμακας που τους αντιστοιχεί στην καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν: 

- για το 2ο τους παιδί, οι οικογένειες των οποίων φιλοξενείται στους Παιδικούς μας Σταθμούς και μεγαλύτερο παιδί (σε περίπτωση που φιλοξενείται και τρίτο τέκνο 25% της οικονομικής εισφοράς, το τέταρτο τέκνο απαλλάσσεται της οικονομικής εισφοράς)

- οι οικογένειες στις οποίες ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία και εφόσον υπάρχει εισόδημα

 - οι οικογένειες στις οποίες γονέας είναι  φοιτητής, όσο διαρκεί η φοίτηση στην αντίστοιχη σχολή (1ο πτυχίο)  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

5. Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς θα γίνεται το πρώτο 10ήμερο του μήνα σε Τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας μας («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» σε λογαριασμό του Ν.Π. που θα σας γνωστοποιηθεί μετά την εγγραφή). Στο καταθετήριο της τράπεζας θα αναγράφεται : «Καταβολή τροφείων μηνός…………………….για τον ……….…Δημοτικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου, από τον………………………( ονοματεπώνυμο γονέα) και το……………….( ονοματεπώνυμο νηπίου) και στη συνέχεια οι γονείς αφού προσκομίσουν το αποδεικτικό κατάθεσης στην Υπεύθυνη του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού . 

Μη καταβολή των εισφορών χωρίς δικαιολογητικά συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.

 6. Η καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς είναι υποχρεωτική  και  αφορά όλο το χρονικό διάστημα (από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το τέκνο στους  Δημοτικούς  Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του, εκτός αν οι Σταθμοί είναι κλειστοί από υπαιτιότητα του Νομικού Προσώπου (Τα τροφεία Ιουνίου και Ιουλίου καταβάλλονται συνολικά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου).

Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά

Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο σε περίπτωση ασθένειας του νηπίου και μετά από την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από Δημόσιο νοσοκομείο. 

7. Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του “Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών & Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών”, ύστερα από νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας:

H λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους επί πέντε ημέρες δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους. 

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί δεν λειτουργούν: 

● από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου 

● από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά 

● τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του πολιούχου του Δήμου Γαλατσίου

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

● Προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 8.30 π.μ. σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

●  Η  αποχώρηση των παιδιών λήγει στις 15:45 μ.μ.  εφόσον κοιμούνται.

 Σε αντίθετη περίπτωση αποχωρούν από 13:00 μ.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. 

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΝΗΠΙΩΝ

Σύμφωνα  με το άρθρο 8 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η διαγραφή παιδιών γίνεται:

 

• Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία αναγράφεται ο λόγος που ζητούν την διαγραφή.

• Όταν απουσιάζει από τον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό αδικαιολόγητα πάνω από ένα (1) μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση του φορέα.

• Όταν κατά εξακολούθηση δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.

• Όταν συμπληρώνουν τα νήπια τη νόμιμη ηλικία, δηλαδή πέντε (5) έτη (Ν. 3518/06 Άρθρο 73)

• Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για το χρονικό διάστημα πέραν του ενός (1) μήνα, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.

• Η διαγραφή του παιδιού λόγω οικονομικής εκκρεμότητας, έχει σαν συνέπεια να χάνει την προτεραιότητα εγγραφής του την επόμενη σχολική περίοδο.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η προσωρινή διακοπή παρακολούθησης γίνεται για λόγους σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας με δυνατότητα επανένταξης του παιδιού στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μετά την τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική ενημέρωση της Υπεύθυνης  του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του παιδιού είναι πολύ σημαντικά, γιατί τότε μπαίνουν οι βάσεις για τη συναισθηματική και νοητική του ανάπτυξη. 

Με σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και επιστημονική γνώση, προσφέρουμε στα παιδιά μας πολυποίκιλα ερεθίσματα έτσι ώστε: 

• Να αναπτύξουν τις φυσικές, νοητικές και συναισθηματικές τους ικανότητες. 

• Να αποκτήσουν τις πρώτες εξωοικογενειακές τους σχέσεις. 

• Να καλλιεργήσουν το σεβασμό και την αυτοπεποίθησή τους. 

• Να οξύνουν δημιουργικά τη φαντασία τους σε συνδυασμό με την απόκτηση γνώσεων. 

Ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών στοχεύει στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των δυνατοτήτων όλων των παιδιών, στο να μάθουν να συνυπάρχουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσα σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο προωθεί την ανάπτυξη της αυτονομίας τους. 

Φροντίδα μας είναι το πρόγραμμα να είναι ευέλικτο, να λαμβάνει υπ’ όψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και να τους δίνει ευκαιρίες να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως το παιχνίδι, το θέατρο, την κίνηση, τη μουσική, τα εικαστικά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α) Στην τάξη: Στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τόσο οργανωμένες δραστηριότητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, όσο και ελεύθερες δραστηριότητες. 

Στις οργανωμένες δραστηριότητες περιλαμβάνονται μαθηματικές έννοιες, προγραφικές ασκήσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, εικαστικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, ψυχοκινητική αγωγή πάντα με γνώμονα το παιχνίδι. 

Β) Επισκέψεις: Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνουμε επισκέψεις σε μουσεία και χώρους για την παρακολούθηση βιωματικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων – που αφορούν την υγεία, τον πολιτισμό, τη διατροφή και άλλα.   

Παράλληλα πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως :

● Διοργάνωση εκδηλώσεων, επετειακού, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα (Χριστούγεννα, Εθνικές γιορτές, Απόκριες, καλοκαίρι), με σκοπό την αξιοποίηση των ικανοτήτων των παιδιών και την κοινωνικοποίησή τους. 

● Πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής---ρυθμικής γυμναστικής.  

 

Οι οριστικοί πίνακες με τα ονόματα των νηπίων εγγραφής και επανεγγραφής που θα επιλεγούν, θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Γαλατσίου καθώς και στους Δημοτικούς Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

 

                                    

 

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 3on3 Streetball στις 25 και 26 Ιουνίου 2016 στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο- ΠΑΛΑΙ Γαλατσίου ,το οποίο διοργανώνεται από τον ΠΣΑΚ( Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών), σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους, την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Δηλώσεις συμμετοχής ΕΔΩ.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία για τα τουρνουά 3Χ3 του καλοκαιριού, που συνδιοργανώνουν, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και οι Δήμοι Ηρακλείου Κρήτης – ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Γαλατσίου και Χανίων. Στο Ηράκλειο μάλιστα, αναμένεται για πρώτη φορά, να διεξαχθούν αγώνες και μετά τη δύση του ήλιου.

Για μία ακόμη χρονιά ΕΟΚ και ΠΣΑΚ ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό τη διάδοση του μπάσκετ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φέτος, δε, πέρα από το μήνυμα κατά της βίας και του ρατσισμού, τα τουρνουά 3Χ3 έχουν ακόμη μεγαλύτερο κοινωνικό χαρακτήρα μετά την πρωτοβουλία να συγκεντρωθούν τρόφιμα για τα κοινωνικά συσσίτια, προκειμένου να βοηθηθούν συνάνθρωποί μας που το έχουν ανάγκη.

Στο Γαλάτσι θα συγκεντρωθούν  τρόφιμα για το Κοινωνικό Συσσίτιο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.