e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

O Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δώδεκα(12) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενο δράσης πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2016 (καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεϊκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα,Σεντούκια και σε Αναδασωτέες περιοχές κλπ).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΧΡΙ

ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)

Δύο (2) μήνες

 

 

 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

            2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

            3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

            Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου ,οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. –2- Γαλάτσι, από 09/06/2017 μέχρι και την Δευτέρα 19.06.2017.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το  αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ,προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

           

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου συμμετέχει στο πρόγραμμα δωρεάν υποτροφιών για οικονομικά ευάλωτους δημότες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τη Σχολή Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ.

 Το πρόγραμμα αφορά 50 πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης για οικονομικά ευάλωτους δημότες της Αττικής, οι οποίοι επιθυμούν μεν να σπουδάσουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της έντονης οικονομικής δυσπραγίας. Η κοινωνική αυτή δράση εστιάζεται στην ενίσχυση μαθητών και μαθητριών της Γ’ Λυκείου που φοιτούν σε δημόσια σχολεία των Δήμων της Αττικής.

Από κάθε Δήμο θα επιλεγεί μόνο ένας ( 1 ) υποψήφιος για διετή υποτροφία.

 

Οι ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ ανάμεσα στις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι οι ακόλουθες:

1.      Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

2.      Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

3.      Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

4.      Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

5.      Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας

6.      Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

7.      Βοηθός Οπτικής & Οπτομετρίας

8.      Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

9.      Βοηθός Φαρμακείου

10. Βοηθός Εργοθεραπείας

11. Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ

12. Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας

 

Δικαιολογητικά :

·         Φωτοτυπία ταυτότητας

·         Απολυτήριο λυκείου

·         Δελτίο ανεργίας

·         Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2016

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·         Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ

 

Οι τελικοί δικαιούχοι θα επιλεγούν σύμφωνα με την παρακάτω μοριοδότηση:

·         Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.000 € - 50 μόρια

·         Ανεργία γονέων – 50 μόρια για κάθε γονέα

·         Μέλη μονογονεϊκών/πολύτεκνων οικογενειών – 50 μόρια

·         Βαθμός απολυτηρίου – έως 100 μόρια (ο τελικός βαθμός πολλαπλασιάζεται επί 5)

 

Επίσης, σημειώνεται ότι υποτροφία (1) ενός έτους δικαιούται αυτόματα κάθε μαθητής/μαθήτρια που θα υποβάλει εγκαίρως την αίτηση του και θα συμπληρώσει περισσότερα από 100 μόρια με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Ιουνίου 2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) με επισυναπτόμενα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αναγραφή <<προς Κοινωνική Υπηρεσία>>.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2102222011, 2132055376.

Κατεβάστε την Αίτηση

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Γαλατσίου ,με Δελτίο Τύπου,στρέφεται κατά του Δημάρχου και της Διοίκησης,για το κόστος του καλοκαιρινού φεστιβάλ Γαλατσίου

 

Γαλάτσι, 26/05/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ «ΔΩΡΕΑΝ» ΤΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2017;

 

Ο Δήμος Γαλατσίου μέσω του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, διοργανώνει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2017, δαπανώντας 142.000 ευρώ, την ώρα που η Ευρώπη μέσω του κ. Σόιμπλε και το ΔΝΤ επιβάλλουν στην Ελλάδα, μνημόνια και σκληρή λιτότητα για τα επόμενα 20 χρόνια.

Μας λένε ότι οι παραστάσεις είναι δωρεάν για το κοινό ενώ η αλήθεια είναι ότι αυτή η δαπάνη βαρύνει όλους εμάς τους Γαλατσιώτες!

Η Διοίκηση του Δήμου ξοδεύει αναλογικά, περισσότερα χρήματα για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ παρά για την κοινωνική πολιτική!

Και επειδή «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», αν ήθελε να ενισχύσει τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, θα μπορούσε να ορίσει  ένα τυπικό αντίτιμο 1 έως 2 ευρώ για τις παραστάσεις και το ποσό να διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή ακόμα και σ’ ένα ξεχωριστό ταμείο αλληλεγγύης του Δήμου μας.

Φαίνεται τελικά ότι έχουμε ένα Δήμαρχο και μια Διοίκηση που ζουν εκτός της σημερινής τραγικής πραγματικότητας!

 

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Γαλατσίου

 

Κωνσταντίνος  Ζώμπος

Ιωάννης Μανιάτης

Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Γεωργία Κιτσίνη

Έλενα Ζέρβα-Γκιουρτζιάν