e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε την  πρόσληψη   τριάντα (30) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) μήνα και τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες, στον  Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό «Βασίλης Παπαδιονυσίου» του  Δήμου Γαλατσίου 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ

Γυμναστές

30

Απαιτούνται τυπικά προσόντα

Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Ένα (1) μήνα

Ιατρός

1

Απαιτούντα τυπικά προσόντα.

1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Ιατρικής(Α.Ε.Ι.).

2) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Ένα (1) μήνα

Νοσηλευτής

1

Απαιτούντα τυπικά προσόντα.

1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ι).

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Ένα (1) μήνα

Εργάτες καθαριότητας

4

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν. 2527/97)

Δύο (2) μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β.ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους στον 1ο Όροφο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:
    α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
   β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου ενημερώνει ότι  καταργούνται οι λίστες ωφελουμένων του προγράμματος ΤΕΒΑ,(Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). όπως ισχύουν έως σήμερα.

Οι νέοι δικαιούχοι του Προγράμματος θα είναι οι εγκεκριμένοι ως δικαιούχοι ωφελούμενοι του ΚΕΑ(Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ), εφόσον όμως πρώτα το δηλώσουν (ΦΕΚ 1474/Τβ/28-04-2017).

Επισημαίνεται ότι:

 • Οι δικαιούχοι που η αίτηση τους διεκπεραιώθηκε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΑ, στο ισόγειο του Δημαρχείου, μπορούν να προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Γ. ΒΑΣΣΟΥ 5, κατά τις ώρες (830-13:30  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ)
 • Οι δικαιούχοι που αιτήθηκαν μόνοι τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μπορούν και πάλι να αιτηθούν με τον ίδιο τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr 
 • Οι δικαιούχοι που απευθύνθηκαν στα ΚΕΠ μπορούν και πάλι να απευθυνθούν εκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο τηλ.: 213-2055376.

 

Ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Μαΐου οι εγγραφές για το θερινό αθλητικό Camp 2017 του Δήμου Γαλατσίου. Θα πραγματοποιούνται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, στα γραφεία του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού, καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 - 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 213-2055372.                

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πρόσφατη βεβαίωση παιδιάτρου

3. Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση) 

4. Φωτοτυπία των εμβολίων του παιδιού

5. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα 

6. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

 

Επιπλέον δικαιολογητικά για όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή:

1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 

2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για ανεργία)

3. Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας (για απόρους)

4. Κάρτα πολυτέκνου

 

Το camp χωρίζεται σε 2 περιόδους :

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ :16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 3 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου

Για παιδιά από 6 έως 12 χρονών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί 2005 – 2006 – 2007- 2008 – 2009 – 2010 - 2011.  

Το πρόγραμμα λειτουργίας του θερινού camp ξεκινάει στις 08:00 και ολοκληρώνεται στις 16:00.  

 

Το κόστος εγγραφής για το camp είναι :

 • 70€ το πρώτο παιδί & για το δεύτερο 40€
 • 40€ το πρώτο παιδί και 30€ το δεύτερο με πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του ενός γονέα και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 8.000€.
 • για τρίτεκνες οικογένειες το κόστος εγγραφής είναι 70 € για το πρώτο παιδί, 40€  για το δεύτερο και ΔΩΡΕΑΝ για το τρίτο
 • ΔΩΡΕΑΝ άποροι (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) , άνεργοι ΚΑΙ οι δύο γονείς (ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΩΣ 8.000€), μονογονεϊκές οικογένειες (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΩΣ 8.000€), πολύτεκνοι (ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ).