e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ξεκίνησαν  την  Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 6 Ιανουαρίου 2017, οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2016-2017 «Ήθη και έθιμα του 12ήμερου και γιορτές από τα βάθη του χρόνου» 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

 

 

Τη διενέργεια δημοπρασίας στις 5 Δεκεμβρίου  για τη εκμίσθωση εξωτερικών χώρων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Γαλατσίου ,ανακοίνωσε ο Δήμος Γαλατσίου.Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με τους παρακάτω όρους.

  • Η δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γαλατσίου σε ημέρα και ώρα που θα καθορίσει ο Δήμαρχος ο οποίος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος μόνον εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν τους όρους και εγκριθούν από την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας.
  • Η δημοπρασία αφορά στην εκμίσθωση χώρου επιφάνειας 5.758,09 m² , όπως αυτός προσδιορίζεται στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος, με σκοπό τη λειτουργία Παιδότοπου - Λούνα Παρκ - Αθλητικού χώρου – Θεματικού Πάρκου.
  •  Η εν λόγω εκμίσθωση θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου . Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος.
  • Πρώτη προσφορά αποζημίωσης για την εκμίσθωση του χώρου που παραχωρείται με την παρούσα ορίζεται το ποσό των 2.500 ευρώ μηνιαίως.(1500€ για τον Δήμο και 1000€ για την ΕΤΑΔ,)...


Διαβάστε περισσότερα

 

 

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και  ώρα 15:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 628/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «6η Αναμόρφωση Προϋπολογι-σμού οικ. έτους 2016.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Έγκριση του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Γαλατσίου: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας», για την ανανέωση της παραχώρησης των χώρων που ανήκουν στο Δήμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών καθώς και για την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.

κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Έκφραση γνώμης για την έγκριση παράτασης έως 31.12.2016 συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κοινωνικές δομές στο Δήμο Γαλατσίου για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’.

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

5ο

Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Ολυμπιακού Κλει-στού Γυμναστηρίου – ΠΑΛΑΙ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 629/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα (Νο 18)για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 630/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα (Νο 19) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

8ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 631/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα (Νο 20) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

9ο

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Γαλατσίου».

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

10ο

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014».

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

11ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και α) ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου, β) ορισμός Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας.

κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τροφίμων του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (13.768,76 €) που θα βαρύνουν τους Κ.Α. 20.6061.0004 Κ.Α. 20.6061.0005 και Κ.Α. 35.6061.0003 οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Έγκριση διενέργειας ταφής κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πί-στωσης για τη δαπάνη που θα προκύψει.

κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση δράσης προσφοράς στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών από την ομάδα εθελοντών του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

17ο

Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Δρυόπιδος 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 109/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.)

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

18ο

Εισήγηση κοπής δένδρων στη Λεωφ. Βεΐκου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 110/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.)

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος